Regulamin
sprzedaży
czasopisma

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZASOPISMA
„TECHNOLOGIA WODY”


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Operatorem i administratorem niniejszego serwisu internetowego jest: Dobrochna Ginter-Kramarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dobrochna Ginter-Kramarczyk, ul. Serbska 12a/19, 61-696 Poznań, posiadająca numer NIP: 8291523763 i REGON: 524124950 oraz Izabela Kruszelnicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Kruszelnicka, ul. Średzka 58, 62-025 Kostrzyn, posiadająca numer NIP: 7772349491 i REGON: 524145945, prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: 2K Technologie I. Kruszelnicka i D. Ginter-Kramarczyk, s.c., ul. Średzka 58, 62-025 Kostrzyn (zwany dalej: „Adresem Wydawnictwa”), posiadającej numer NIP: 7773400254 i REGON: 524183510, zwane dalej Wydawnictwem lub Usługodawcą. Wszelką korespondencję kierowaną do Usługodawcy należy kierować na Adres Wydawnictwa.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: 2ktechnologie.pl. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. Regulamin określa zasady sprzedaży Prenumeraty oraz pojedynczych egzemplarzy Czasopisma „Technologia Wody”.
 5. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem 2ktechnologie.pl w sposób umożliwiający każdemu Klientowi oraz użytkownikowi Serwisu Internetowego jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. Dokonując Zamówienia Klient potwierdza, że akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 2. DEFINICJE
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:
  a) Prenumerata – roczna prenumerata czasopisma „Technologia Wody”.
  b) Czasopismo – czasopismo „Technologia Wody”.
  c) Umowa – umowa dotycząca zakupu Prenumeraty lub pojedynczego numeru Czasopisma, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
  d) Serwis internetowy – oznacza stronę internetową Wydawnictwa umożliwiającą zakup Czasopisma.
  e) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Czasopisma.
  f) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która kupiła Prenumeratę bądź pojedynczy egzemplarz Czasopisma.
  g) Konsument – zamawiający będący osobą fizyczną składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  h) Przedsiębiorca – zamawiający będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego składający zamówienie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  i) Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, składająca zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, które nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  j) Zamówienie – oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia bądź złożenie przez Klienta oświadczenia woli o zakupie Prenumeraty lub pojedynczego numeru Czasopisma. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy.
  k) Formularz Zamówienia – formularz zawierający dane Klienta i szczegóły Zamówienia.
  l) Formularz Zamówienia online – internetowy formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający zakup Czasopisma bądź Prenumeraty.
  m) Formularz Zamówienia w wersji papierowej – formularz dostępny w wersji papierowej w Czasopiśmie, zawierający niezbędne informacje do zawarcia Umowy.
  n) Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie:
  a) urządzenia elektronicznego (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do Internetu;
  b) dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, obsługującą pliki cookies z włączona ich obsługą (zalecane);
  c) indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, który niezbędny jest dla składania Zamówień.
 2. Administrator informuje, że strona internetowa Serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika Serwisu Internetowego. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych.
 3. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis internetowy plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.
 4. Serwis internetowy zawiera treści w języku polskim. Usługodawca nie ogranicza dostępu do Serwisu internetowego w zależności: od miejsca położenia urządzenia użytkownika Serwisu Internetowego, czy też czasu czytania lub korzystania z treści umieszczonych w Serwisie Internetowym.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy składaniu Zamówienia.
 2. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby realizacji Zamówienia Klient jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

§ 5. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY
 1. Wydawnictwo przedstawia danej osobie ofertę zawarcia Umowy, w szczególności przez:
  a) udostępnienie jej w materiałach promocyjnych Wydawnictwa;
  b) udostępnienie jej w Czasopiśmie;
  c) przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
  d) zamieszczenie jej w Serwisie internetowym.
 2. Wraz z ofertą Wydawnictwo informuje w szczególności o okresie obowiązywania Umowy i zasadach płatności.
 3. Przed zawarciem Umowy Wydawnictwo umożliwia pobranie z Serwisu internetowego Regulaminu, w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PDF).
 4. W celu zakupu Czasopisma bądź Prenumeraty Klient przyjmuje ofertę Wydawnictwa poprzez:
  a) wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia online;
  b) wypełnienie Formularza zamówienia w wersji papierowej i przesłanie go: pocztą lub kurierem pod Adres Wydawnictwa, w formie skanu – pocztą elektroniczną na adres e-mail Wydawnictwa,
  c) potwierdzenie Zamówienia w rozmowie telefonicznej bądź korespondencji mailowej z konsultantem.
 5. Składając zamówienie, Klient: oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia, w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, czy Zamówienie składa jako Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument lub Konsument.
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy z Wydawnictwem.
 7. Oferta Wydawnictwa może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

§ 6. CENA PRENUMERATY/CZASOPISMA
 1. Cena wybranej Prenumeraty lub pojedynczego egzemplarza Czasopisma wskazana jest przy zawieraniu Umowy oraz w Serwisie internetowym.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Prenumeratę lub egzemplarz Czasopisma oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie internetowym oraz w Czasopiśmie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną.
 3. Cena Prenumeraty płatna jest z góry za cały okres Prenumeraty.

§ 7. WARUNKI UMOWY ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDSIĘBIORCY
 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umowy, w której stroną jest Przedsiębiorca.
 2. W przypadku Przedsiębiorcy, po upływie okresu trwania Prenumeraty, o ile Przedsiębiorca nie zgłosi rezygnacji, Prenumerata jest automatycznie przedłużana o następny – taki sam okres Prenumeraty, w aktualnej cenie Prenumeraty i wystawiana jest faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności.
 3. Usługodawca wyraźnie zawiadamia Klienta mającego status Przedsiębiorcy o: zbliżającym się upływie okresu trwania Prenumeraty, automatycznym przedłużeniu Prenumeraty, aktualnej cenie Prenumeraty, prawie do zgłoszenia rezygnacji z automatycznego przedłużenia, prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o automatycznym przedłużeniu Prenumeraty.
 4. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Prenumeraty w formie pisemnej na Adres Wydawnictwa lub w postaci elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@2ktechnologie.pl przy czym rezygnacja może nastąpić w każdym czasie, nie później jednak niż na 14 dni przed końcem obowiązującej Prenumeraty (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 5. Nieopłacenie faktury za przedłużenie Prenumeraty nie jest równoznaczne z rezygnacją z jej zakupu.

§ 8. WARUNKI UMOWY ODNOSZĄCE SIĘ DO KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY-KONSUMENTA
 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umowy, w której stroną jest Konsument oraz Konsument-Przedsiębiorca.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży Prenumeraty bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego numeru Czasopisma, z tym zastrzeżeniem, że ww. odstąpienie nie będzie skuteczne jeżeli zwrócony egzemplarz będzie nosił cechy jakiegokolwiek zużycia, czy też uszkodzenia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umowy dotyczącej zakupu pojedynczych Czasopism.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i wysłane na Adres Wydawnictwa w terminie, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są płatności i zostanie wystawiona stosowna korekta faktury (w przypadku jej wystawienia). Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte do złożenia Zamówienia.
 4. Jeżeli Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy Prenumeraty inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Wydawnictwo nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem Konsument/Konsument-Przedsiębiorca winien zwrócić do Wydawnictwa:
  a) egzemplarze papierowe otrzymane na podstawie Umowy,
  b) wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, i/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie było zawarcie umowy.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Wydawnictwa ponosi Konsument/Konsument-Przedsiębiorca. W celu przyspieszenia procedury, ww. podmiot proszony jest o odesłanie dokumentu płatniczego (faktura VAT, faktura pro forma).
 7. Umowa pomiędzy Konsumentem a Wydawnictwem wygasa po upływie okresu Prenumeraty. Usługodawca wyraźnie zawiadamia Konsumenta oraz Przedsiębiorcę-Konsumenta o zbliżającym się upływie okresu trwania Prenumeraty; możliwości złożenia oświadczenia przedłużeniu Prenumeraty oraz jej aktualnej cenie. Złożenie przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę-Konsumenta oświadczenia o chęci przedłużenia Prenumeraty jest równoznaczne z zawarciem umowy na kolejny okres trwania Prenumeraty. W takiej sytuacji Konsument i Przedsiębiorca-Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o Prenumeratę w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego numeru czasopisma zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

§ 9. WYKONANIE UMOWY (CZASOPISMA)
 1.  Po złożeniu Zamówienia Wydawnictwo niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Prenumerata rozpoczyna się od kolejnego wydania Czasopisma, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku. Prenumerata Czasopisma może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować jego kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawnictwa.
 3. Prenumerata lub pojedyncze egzemplarze Czasopisma będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres pocztowy wskazany podczas składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji Zamówienia zależy od harmonogramu wydania Czasopisma. Wysyłka Prenumeraty realizowana jest zgodnie z harmonogramem wydań Czasopisma, w sposób opisany w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki zawierającej Czasopismo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Klient proszony jest do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w § 11 Regulaminu.

§ 10. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI
 1. Dostawa Prenumeraty i pojedynczych egzemplarzy Czasopisma realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Płatność za zamówione publikacje odbywa się przelewem na rachunek bankowy:
  69 1020 40 27 0000 1102 1817 3156 w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.
 3. Za datę zapłaty uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wydawnictwa lub datę faktycznego otrzymania należności w przypadku płatności przekazem pocztowym.
 4.  Klient ma również możliwość dokonania wyboru zapłaty w formie online, która jest realizowana za pomocą płatności kartami płatniczymi albo przelewem bankowym poprzez serwis PayU.pl.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Klienta jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 6. W przypadku Płatności PayU, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.
 7. W przypadku żądania otrzymania faktury VAT, wystarczająca będzie faktura elektroniczna.

§ 11. REKLAMACJE PRENUMERATY
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Umowy przez Wydawcę.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając informacje na Adres Wydawnictwa lub przesyłając wiadomość na adres mailowy: biuro@2ktechnologie.pl,
 3. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju zakupionego produktu oraz dane Klienta, które zostały podane przy składaniu Zamówienia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 4. Przedsiębiorca ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Prenumeraty w formie pisemnej na Adres Wydawnictwa lub mailowo na adres: biuro@2ktechnologie.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującej Prenumeraty (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo anulowania Prenumeraty w okresie jej trwania.
 6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży: jednostce miary i ilości sprzedanych towarów, stawce podatku, sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług, wartości sprzedaży netto, wartości sprzedaży brutto, kwocie należności ogółem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców zastosowanie znajdują również przepisy ustawy o prawach konsumenta.

§ 12. ZMIANY REGULAMINU
 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego, wprowadzenia lub wycofania usług Serwisu internetowego, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Usługodawca każdorazowo zawiadomi Klientów o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie internetowym.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, prosimy o kontakt tel.: 608021656, 698978848.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsze Warunki sprzedaży prenumerat oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 3. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcę na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 4. Ewentualne spory z Przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie od chwili udostępnienia na stronie 2ktechnologie.pl, tj. od dnia 01.03. 2023 r.