Technologia
Wody


NAKŁAD:      2000 egz.

TERMINY WYDAŃ (2024):

    Nr 1 – marzec

    Nr 2 – czerwiec

    Nr 3 – wrzesień

    Nr 4 – grudzień

Kwartalnik „Technologia Wody” został powołany do życia przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki w 2009 roku. Od 2023 opiekę nad czasopismem przejęło Wydawnictwo 2K TECHNOLOGIE. Periodyk poświęcony jest tematyce naukowo-technicznej z dziedziny inżynierii środowiska, tj. systemom zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarce wodnej i bezpieczeństwu zdrowotnemu wody. Ponadto poruszane są w nim zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z branżą wod-kan. 

„Technologia Wody” znajduje się na liście czasopism
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt)

Rada Programowa kwartalnika „Technologia Wody”
TEMATYKA

Myślą przewodnią „Technologii Wody” jest nauka dla praktyków a zadaniem jest przekazywanie przedsiębiorstwom wiedzy technicznej pochodzącej z badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Celem takiego transferu jest poprawa jakości wód w Polsce i racjonalne gospodarowanie nimi. Kwartalnie czytelnicy otrzymują porcję aktualnej wiedzy technicznej w dziedzinach:

 • Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych

 • Gospodarka osadowa, nowe technologie

 • Projektowanie obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych i wodnych

 • Opisy wdrożeń

 • Urządzenia i armatura

 • Zagadnienia prawne i ekonomiczne

 • Monitoring systemów wodociągowo-kanalizacyjnych

 • Bezpieczeństwo zdrowotne wody, badanie jakości wody i ścieków – PZH, GIS

 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyzacja, sterowanie, modelowanie i symulacja systemów wod-kan, modernizacje, opisy przedsiębiorstw

 • Woda do celów specjalnych np. medycznych

ZAPEWNIAMY
 • Gwarancję dotarcia do szerokiego grona odbiorców (prenumeratorzy)

 • Udział we wszystkich ważnych wydarzeniach branżowych

 • Do każdego zamówienia (reklama, artykuł, insert) gratis baner internetowy na stronie

 • Dla stałych klientów oferty specjalne

ODBIORCY
 • Przedsiębiorstwa wod-kan

 • Oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody

 • Regionalne zarządy gospodarki wodnej

 • Sanepidy, woj. inspektoraty sanitarne i ochrony środowiska

 • Placówki medyczne

 • Pracownicy naukowi, studenci

 • Pracownicy administracji państwowej i samorządowej

 • Regionalne izby inżynierskie, biura konsultingowo-projektowe