O nasW 2023 roku jako Wydawnictwo 2K TECHNOLOGIE Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk s.c., przejęłyśmy opiekę nad czasopismem “Technologia Wody”. Periodyk nadal poświęcony będzie tematyce naukowo-technicznej z dziedziny inżynierii środowiska, tj. systemom zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarce wodnej i bezpieczeństwu zdrowotnemu wody. Ponadto poruszane  w nim będą zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z branżą wod-kan.

 

Izabela Kruszelnicka

Dr hab. inż.

Dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, prof. PP w roku 2000 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Inżynierii Środowiska tej uczelni w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki, gdzie prowadzi badania nad nowoczesnymi technologiami oczyszczania wody jak i ścieków. Jest współautorką kilkudziesięciu publikacji dotyczących przede wszystkim, oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia, wody przeznaczonej do celów medycznych (stomatologicznych), nowoczesnych metod oczyszczania ścieków w oparciu o materiały kompozytowe, zagadnień związanych z obecnością pierwiastków promieniotwórczych w wodzie i ściekach. Przygotowywała również wiele ekspertyz przemysłowych i opinii na zlecenia sądów. W 2019 roku uzyskała stopnień naukowy doktora habilitowanego, następnie w roku 2021 stanowisko profesora uczelni, a od 2022 roku jest prodziekanem ds. nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Warto zaznaczyć, że od 2011 prowadzi szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, radiologii szczękowo twarzowej oraz kursy na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu S i R zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W latach 2016-2019 była wielokrotnie powołana przez Głównego Inspektora Sanitarnego do komisji egzaminacyjnej.

 

Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Dr hab. inż.

Dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk, prof. PP w roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej, w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki prowadzi badania związane z biodegradacją zanieczyszczeń (związki powierzchniowo czynne, farmaceutyki), które przyczyniają się do opracowywania nowych technologii uzdatniania wód i oczyszczania ścieków. Jest współautorką kilkunastu publikacji dotyczących procesów uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody przeznaczonej do celów medycznych (stomatologicznych) oraz procesów dotyczących nowatorskich technologii oczyszczania ścieków. Analizuje zagadnienia związane z obecnością pierwiastków promieniotwórczych w wodzie i ściekach oraz aspekty związane z zastosowaniem promieniowania jonizującego w celach medycznych. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2022 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, radiologii szczękowo twarzowej oraz kursy na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu S i R zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, jest biegłą sadową i asesorem komisji walidacyjnej serwisantów małych oczyszczalni ścieków przy PZITS.